Uchwała nr XXIV/17/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2009w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835i 836, z 2006 r. Nr 191,poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 i z 2009 r. Nr 11, poz. 59)

Uchwała nr XXIV/17/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2009


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835i 836, z 2006 r. Nr 191,poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 i z 2009 r. Nr 11, poz. 59)


                                          uchwala się , co następuje :

 $ 1. Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży
       pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w wysokości  8,- zł.

 $ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 $ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwała nr XXIV/17/2009 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 czerwca 2009, 10:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2056