Uchwała nr XXIV/16/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2009uchylenia uchwały Rady Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (1))

Uchwała nr XXIV/16/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2009


uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (1))


                                          uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIII/14/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Rogowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwałą nr XXIV/16/2009 (31kB) pdf

---
   1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 czerwca 2009, 10:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662