string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/52/2008Rady Gminy rogowoz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111) , art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.Nr 70, poz. 473 z 2007r, Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz.U. Nr 176, poz. 1238) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r Dz.U.Nr 66, poz. 469 i Dz.U. Nr 120, poz. 826, z 2007r Dz.U.Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558)

Uchwała nr XXI/52/2008
Rady Gminy rogowo
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111) , art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.Nr 70, poz. 473 z 2007r, Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz.U. Nr 176, poz. 1238) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r Dz.U.Nr 66, poz. 469 i Dz.U. Nr 120, poz. 826, z 2007r Dz.U.Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558)


uchwala się, co następuje :


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       na 2009r stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r stanowiący
      załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Plik do pobrania Uchwała nr XXI/52/2009 (34kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 marca 2009, 10:59:49)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 marca 2009, 11:01:10)
Zmieniono: dodano załącznik.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2989