string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/51/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2008w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXI/51/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.636.064 zł, z tego:
     -  dochody bieżące w kwocie 11.636.064 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.081.800 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu  na 2009 rok w wysokości 16.007.864 zł, zgodnie                   z załącznikiem Nr 2.
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.240.778 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   5.374.931 zł,
b)  dotacje – zgodnie z zał. Nr 8 i 9                         166.909 zł,
                2)  wydatki majątkowe w 2009 roku, w wysokości          5.767.086 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4(4a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.081.800 zł i wydatki związane            z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej       w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 63.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.000 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 4.371.800 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu   planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.371.800 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
2) celowe w wysokości 12.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
         1)   przychody 9.500 zł,
         2)   wydatki   21.420 zł,
              zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.371.800 zł, z tego na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
        2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.371.800 zł .

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
        1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym i na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załącznikach    Nr 4, 4a.
        2)  na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),          a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, określonych               w załącznikach Nr 4 i 4a. 
        3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu             do wysokości 1.000.000 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych. 
3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna     do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5) lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata  następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny był przeciw uchwale.

       Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XXI/51/2008 (48kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (161kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (299kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (31kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (cd) (103kB) pdf
Plik do pobrania załacznik nr 3 (99kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (41kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4a (41kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (82kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 (97kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 7 (31kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 8 (20kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 9 (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 marca 2009, 09:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2393