string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XX/42/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Uchwała nr XX/42/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )


uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Rogowie nr XXII/10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „4. Informacje o sytuacji rodziny mające wpływ na wysokość stypendium winny wynikać z treści wniosku, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i innych dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w ust. 2”.

2) § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „3) na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży szkolnej, odzieży sportowej, przedmiotów dydaktycznych stanowiących pomoc w procesie edukacyjnym ucznia.”

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 „4. uczeń traci prawo do korzystania ze stypendium szkolnego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

a) został zawieszony lub skreślony z listy uczniów,
b) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
c) uległa zmianie sytuacja finansowa rodziny ucznia w taki sposób, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).”

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.”

5) uchyla się § 6 ust. 2.

 § 2. Traci moc uchwała nr XVIII/37/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr XX/42/2008 (39kB) pdf

______________________
   [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111.
  [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280 i z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 07:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3280