string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/41/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu.Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.2)w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.3) i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4)

Uchwała nr XI/41/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.2)w związku z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.3) i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4)


uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: 
   Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie z siedzibą w Rogowie.
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.
3.Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do
   niniejszej uchwały.

§ 2. 

Z dniem 31 grudnia 2007 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.

§ 3.

1. Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2, staje się mieniem
    instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.
2. Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2, stają się
    pracownikami instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

§ 4. 

Traci moc uchwała nr VII/19/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 maja 2007 roku w  sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

________
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
    poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
    717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
    Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z
    2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218;
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668, z
    2001 r. Nr 129, poz.1440, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 238, poz.2390 oraz z
    2006 r. Nr 220, poz. 1600;
3) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003
    r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr
    261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227,
    poz.1658;
4) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z
    2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 
   1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i
   Nr140, poz.984


         Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
         Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XI/41/2007 (36kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 - Statut Gminnej Biblioteki Publicznej (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 13:18:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2985