string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XI/37/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r Nr 109, poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r ( M.P.Nr 77, poz.831 )

Uchwała nr XI/37/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006rr Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r Nr 109, poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r ( M.P.Nr 77, poz.831 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r określoną w
      komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r w
      sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r ( M.P.Nr 
      77, poz.831 ) obniża się z  kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 28 zł za 1 dt.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

         Przewodniczący Rady Gminy
         Marek Długokęcki

 

Plik do pobrania  Uchwała nr XI/37/2007 (34kB) pdf        


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 12:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3872