string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/34/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 ) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r ( M.P. Nr 47, poz. 557) ,

Uchwała nr X/34/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 ) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r ( M.P. Nr 47, poz. 557) ,


uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :

1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,30 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z
   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub
   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  13 zł,
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
   działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
   – 8,86 zł,
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
   działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,80 zł,
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

    a) od budynków letniskowych –  6,30 zł,
    b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
        statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
        publicznego- 2,85 zł 
6. od budowli – 2%
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności 
   gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
   budynków –  0,65 zł,
8. od gruntów :

   a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –       3,74 zł od 1 ha powierzchni,  
   b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,35 zł od 1 m2
       powierzchni,
   c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
      pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,08 zł od 1 m2
      powierzchni                                            

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i
  rencistów.           
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
- nieruchomości zajęte na biblioteki i ochotnicze straże pożarne, z wyjątkiem 
  oddanych w użytkowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr X/34/2007 (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2975