string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/32/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)Rada Gminy Rogowo

Uchwała nr X/32/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)Rada Gminy Rogowo


uchwala co następuje :

§ 1. Opracowanie projektu budżetu .

1. W celu opracowania projektu budżetu , wójt gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie , w którym określa założenia i wytyczne do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy dla podległych jednostek organizacyjnych gminy , uwzględniając w nim wzory druków do projektu budżetu i wskaźniki ekonomiczno-finansowe , m. in:
      a) prognozowaną stopę inflacji ,
      b) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia ,
      c) planowany wzrost zatrudnienia ,
      d) stan zobowiązań z lat poprzednich .
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy , kierownicy referatów urzędu gminy oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy ,opracowują i przedkładają skarbnikowi w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy materiały planistyczne .
3. Do materiałów planistycznych , o których mowa w ust. 2 kierownicy jednostek dołączają projekty planów finansowych obejmujących roczne dochody i wydatki według obowiązującej klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami prognozowanych dochodów i planowanych wydatków .
4. Pisemne wnioski radnych , mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Gminy Rogowo , kierowane są do Wójta w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wnioskodawcy zobowiązani są przy udziale pracowników urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za daną dziedzinę , określić we wniosku zakładane cele i planowane efekty , jakie powinny zostać osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania .
5. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą uwzględniane w projekcie budżetu .
6. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i projekty sporządza zbiorcze zestawienia danych do projektu budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. działów , rozdziałów i paragrafów :
    a) dochodów i wydatków jednostek budżetowych ,
    b) przychodów i rozchodów funduszy celowych ,
    c) dochodów z podatków i innych opłat należnych gminie określonych ustawami ,
    d) dochodów z majątku gminy ,
    e) subwencji z budżetu państwa ,
    f) wyodrębnienie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji     
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,
    g) określenie rezerw budżetowych ,
    h) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy związanych z 
        finansowaniem niedoboru budżetowego  i rozdysponowaniem nadwyżki
        budżetowej ,
    i) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy ,
    j) wykaz inwestycji realizowanych w ramach wieloletnich programów ,
    k) wykaz projektów możliwych do realizacji z funduszy strukturalnych Unii 
        Europejskiej i innych funduszy ,
    l) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne .

§ 2. Szczegółowość projektu budżetu i materiały towarzyszące projektowi budżetu
       gminy .

1. Na podstawie skalkulowanych dochodów , przychodów oraz zebranych materiałów planistycznych w zakresie wydatków – Skarbnik Gminy przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami .
2. Projekt uchwały budżetowej zawiera elementy określone w art. 184 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych .3. Projekt uchwały budżetowej może zawierać :
   a) upoważnienie dla Wójta Gminy Rogowo do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
       na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy ,
   b) upoważnienie dla Wójta Gminy Rogowo do dokonywania zmian w budżecie w 
       zakresie określonym  w art.188 ust.2 ustawy o finansach publicznych . 
   c) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy .
4. W projekcie budżetu mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna do wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych .
5. Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , skarbnik przedkłada Wójtowi Gminy .

§ 3.1. Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza objaśnienia zawierające :
          a) omówienie poszczególnych źródeł dochodów ,
          b) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków ,
          c) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu gminy oraz
           rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek .
          d) omówienie zakresu rzeczowego planowanych inwestycji .

§ 4.1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , prognozą kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego , Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminie do 15 listopada .
2. W tym samym terminie Wójt przesyła  projekt budżetu do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 5 . Uchwalenie budżetu gminy .


1. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały wraz z materiałami informacyjnymi niezwłocznie kieruje projekt do wszystkich komisji stałych Rady Gminy celem zaopiniowania informując o terminie posiedzenia poszczególnych komisji .
2. Komisje rozpatrują projekt budżetu na swych posiedzeniach oraz dokonują jego oceny .
W przypadku wskazania zmiany ujętego zadania , dopisania zadań zwiększających wydatki budżetu , zobowiązane są do wskazania źródła jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian .
Swoje wnioski formułują na piśmie z tym , że wnioski powodujące zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy wymaga zgodnie z ustawą o finansach publicznych zgody Wójta Gminy .

§ 6 . Kierownicy referatów , kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają
        właściwym Komisjom Rady na ich żądanie dodatkowe informacje i wyjaśnienia na
        posiedzeniach komisji .

§ 7 . Pisemne opinie wydane przez Komisje Rady są przekazywane niezwłocznie Wójtowi,
        który po zapoznaniu się z ich treścią podejmuje decyzje o ich uwzględnieniu lub
        nieuwzględnieniu i odpowiednio wprowadza autopoprawki do projektu uchwały
        budżetowej .
        Nieuwzględnienie wniesionych przez Komisje Rady Gminy zmian do projektu
        budżetu wymaga uzasadnienia przez Wójta Gminy .

§ 8. 1. Uchwałę budżetową stanowiącą budżet gminy uchwala się przed rozpoczęciem roku  budżetowego , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego .
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej , jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego , podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przekazany Radzie Gminy .

§ 9 .  Uchwalenie uchwały budżetowej powinno być poprzedzone :

1. Przedstawieniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną ,
2. Przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu ,
3. Przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych oraz wniosków radnych ,
4. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków komisji stałych oraz wniosków radnych ,
5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie .
6. Głosowanie uchwały budżetowej .


§ 10 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 11 .Traci moc uchwała Nr XVII/22/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30  
          października 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Rogowo
          oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
          projektowi budżetu na  2001 rok i lata następne .

§ 12 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
  
     Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
     Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr X/32/2007 (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:41:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3169