string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LVI/351/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 16 sierpnia 2023w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, poz. 535)

Uchwała nr LVI/351/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 16 sierpnia 2023


w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, poz. 535)


uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2.  1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rogowo w drodze zarządzenia, podając jego
            imienny skład.
        2. W celu powołania członków Zespołu Wójt Gminy Rogowo, występuje do podmiotów  określonych 
            w art. 9a ust. 3 pkt 1-6 oraz ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne
            wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
        3. Wójt Gminy Rogowo może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o
            przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany
            podmiot w Zespole. 
        4. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

 § 3.  1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w następujących przypadkach: 
            1) na jego umotywowany wniosek; 
            2) na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem; 
            3) na umotywowany  wniosek Przewodniczącego Zespołu;
            4) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie, który typował go do pracy w Zespole lub
                ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do pracy w Zespole.
         2.  Po odwołaniu członka Zespołu Wójt Gminy Rogowo zwraca się do właściwego podmiotu o
              wskazanie nowego przedstawiciela na członka Zespołu.
         3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – 
             przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Wójta Gminy Rogowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/20/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 26 kwietnia 2018 r. poz. 2407).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Urszula Czerska

Uzasadnienie
Stosownie do art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 września 2023, 10:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75