string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIV/347/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 15 czerwca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę RogowoNa podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, poz.572) oraz art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901,poz. 535)

Uchwała nr LIV/347/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Rogowo

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, poz.572) oraz art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901,poz. 535)


uchwala się co następuje:

§1. W uchwale  nr XXXVII/235/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Rogowo (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz.1954), zmienionej uchwałą nr LIII/338/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3545) wprowadza się następujące zmiany:  
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia, inne niż osoby określone w § 2 lub osoby skierowane na pobyt w mieszkaniach chronionych, których dochód przekracza wysokości kryterium dochodowego  ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych według poniższej tabeli:
Dochód wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w %.
Wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, za miesięczny koszt pobytu od 100% do 400% nieodpłatnie powyżej 400%  od 0,1% do 50%

2) § 5 otrzymuje brzmienie ,,5.1 Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia Dzienny Dom Pobytu ,,Senior +” , które zakwalifikują się do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.03.02 Rozwój usług społecznych oraz ze środków w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021 – 2025, mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej odpłatności zgodnie z ust. 2 i ust.3”.
2. Zwolnienie z częściowej odpłatności może nastąpić w przypadku gdy:
a) osoba/ rodzina ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
b) osoba/ rodzina  ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce.
3. Zwolnienie z całkowitej odpłatności może nastąpić w przypadku gdy:
a)  z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/ rodziny uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba/ rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;
b) osoba/ rodzina korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 może obowiązywać na czas trwania projektu.

§2. Traci moc Uchwała Nr LIII/338/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Rogowo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3545).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Konieczność zmiany uchwały w zakresie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wynika z faktu, że na terenie Gminy Rogowo funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu ,,Senior +”. Należało podjąć stosowną uchwałę, która określa zasady odpłatności i zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, albowiem prowadzenie takiego ośrodka należy do zadań własnych gminy.
Dzienny Dom Pobytu ,,Senior+” utworzony został w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.03.02 Rozwój usług społecznych oraz ze środków w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021 – 2025.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 10:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78