string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIII/339/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 18 maja 2023w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2022.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572) oraz art. 16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901)

Uchwała nr LIII/339/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 18 maja 2023


w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572) oraz art. 16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901)


Rada Gminy Rogowo uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
      społecznej i demograficznej za rok 2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie:
Stosownie do  art. 16a ust.4  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organ wykonawczy gminy przedstawia  co roku radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej, która wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok kolejny.               
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Plik do pobrania Załącznik (1518kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 czerwca 2023, 14:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124