Uchwała nr XLII/280/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 26 września 2022w sprawie rozpatrzenia petycjiNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Uchwała nr XLII/280/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 września 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)


Rada Gminy Rogowo uchwala
co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rogowo 
w sprawie petycji z dnia 22 lipca 2022 r. wniesionej przez Pana Patryka Janusza Króla 
w sprawie  utworzenia młodzieżowej rady gminy, postanawia się uznać petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz 
z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
W dniu 29 lipca 2022 r. do Rady  Gminy w Rogowie wpłynęła petycja Pana Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. w przedmiocie utworzenia młodzieżowej rady gminy. Do petycji załączono projekt statutu. Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie w dniu 9 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje m.in. wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
W związku z powyższym petycja z dnia 22 lipca 2022 r. (data wpływu 29 lipca 2022 r.) została przed rozpatrzeniem na sesji Rady Gminy Rogowo skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Rogowo w celu jej rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji i stwierdziła, że spełnia ona wymogi określone w art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, a jej przedmiotem jest utworzenie młodzieżowej rady gminy.
Odnosząc się do przedmiotu petycji Komisja stwierdziła, co następuje: zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek zainteresowanych środowisk z danej gminy. Przepis art. 5b ww. ustawy pozwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy obowiązuje od 2001 r. W tym czasie do Rady Gminy nie wpłynęły wnioski podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska z terenu Gminy Rogowo, w tym: organizacji pozarządowych, samorządu uczniowskiego, postulujące utworzenie młodzieżowej rady gminy, co oznacza brak inicjatywy oddolnej pochodzącej z terenu gminy dotyczącej tej sfery działalności młodzieży. 
W przypadku zaistnienia w przyszłości inicjatywy mieszkańców gminy Rogowo w ww. zakresie oraz wpływu wniosku określonego w art. 5b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, Rada Gminy przystąpi do procedowania nad ww. kwestią.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rogowo wydała opinię, iż petycja z dnia 22 lipca 2022 r. (data wpływu 29 lipca 2022 r.) w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy jest bezzasadna i zarekomendowała Radzie Gminy Rogowo podjęcie stosownej uchwały.
Rozpatrując ww. petycję Rada Gminy Rogowo uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Rogowo za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła 
o uznaniu petycji za bezzasadną.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 października 2022, 15:24:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48