Uchwała nr XXXX/270/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 lipca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2022-2026”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz. 1005, poz. 1079) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172)

Uchwała nr XXXX/270/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2022-2026”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz. 1005, poz. 1079) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIX/258/2022 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo na lata 2022-2026” (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r., poz. 3181):

§ 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Polityka czynszowa Gminy winna zmierzać do kształtowania stawek czynszu w latach 2022-2026 na poziomie zapewniającym samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Celem takiej polityki jest stopniowe minimalizowanie dopłat z budżetu gminy na utrzymanie 
i remonty zasobu mieszkaniowego.

2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacać będą czynsz najmu według ustalonej stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Wprowadza się następujące czynniki obniżające wartość użytkową lokalu ze względu na:
1) położenie budynku: 
᠆ budynki zlokalizowane w odległości 5 km od miejscowości Rogowo - 3 %,
2) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje: 
᠆ lokal nie jest wyposażony w łazienkę - 10% 
᠆ lokal nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania - 5%
3) ogólny stan techniczny i wiek budynku: 
᠆ budynek wybudowany przed 1970 r. - 10% 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 sierpnia 2022, 12:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76