Uchwała nr XXXIX/260/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 7 czerwca 2022zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/231/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2022 rok.a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079)   oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572 )

Uchwała nr XXXIX/260/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 czerwca 2022


zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/231/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2022 rok.

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079)   oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572 )


uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVII/231/2022  z dnia 29 marca 2022r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2022 rok (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. Z 2022 r., poz. 1952) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
    1) w § 4 w ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
         „ 3. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się na interwencje mieszkańców Gminy     
         Rogowo oraz doraźnie, szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.”
    2) § 12 otrzymuje brzmienie: 
         „ § 12. Gmina zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich, bezdomnych w gospodarstwie rolnym
         położonym w miejscowości Rogowo 37, gm. Rogowo.” 


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
  Marek Długokęcki


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 10:34:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 10:40:02)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51