Uchwała nr XXXVIII/244/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2022w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit .a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b w związku z art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899)

Uchwała nr XXXVIII/244/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2022


w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit .a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b w związku z art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od ceny ustalonej według wartości nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rogowo na rzecz dotychczasowych najemców w wysokości:
     1) 60 % w przypadku zapłaty jednorazowej;
     2) 50% w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

§ 2. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa w § 1 dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, których najemca nie zalega z  zapłatą należności wynikających  ze stosunku najmu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Marek Długokęcki

Uzasadnienie:

Do kompetencji rady gminy należy wyrażenie zgody na udzielenie przez organ wykonawczy bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny (art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Zastosowanie ww. bonifikat spowoduje większe zainteresowanie zakupem zajętych lokali, 
a ponadto zmniejszy się ogólna ilość lokali komunalnych do utrzymania przez Gminę.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (26 maja 2022, 14:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35