string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVII/39/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 grudnia 2005zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)

Uchwała nr XXVII/39/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)


R a d a  G m i n y
uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXI/8/05 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej :

- uchwałą Nr XXII/9/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r ,
- zarządzeniem Nr 5 /2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r,
- uchwałą Nr XXIII/22/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 kwietnia 2005 r,
- zarządzeniem Nr 7/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 28 kwietnia 2005 r,
- zarządzeniem Nr 11/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 31 maja 2005 r,
- uchwałą Nr XXIV/24/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 czerwca 2005 r,
- uchwałą Nr XXV/27/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 września 2005 r,
- zarządzeniem Nr 23/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 23 września 2005 r,
- zarządzeniem Nr 24/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 września 2005 r,
- zarządzeniem Nr 27/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 7 października 2005 r,
- zarządzeniem Nr 29/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 24 października 2005 r,
- uchwałą Nr XXVI/35/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r,
- zarządzeniem Nr 34/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 25 listopada 2005 r,
- zarządzeniem Nr 38/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 11.770.796 zł zmniejsza 
    się do kwoty 10.785.004 zł.
w tym :
    - środki z programów strukturalnych i spójności UE z kwoty 915.337 zł zmniejsza 
      się   do kwoty 0.
    - dotacje celowe z budżetu państwa na  realizację inwestycji własnych gmin z kwoty 
      152.557 zł zmniejsza się do kwoty 0.
2) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 13.981.401  zł zmniejsza                
    się do kwoty 12.385.004 zł .
3) W § 2 ust.2 lit.a                           
    Wydatki bieżące w wysokości 7.582.240 zł zwiększa  się do kwoty 7.651.842 zł.
w tym :
    - wynagrodzenia osobowe z kwoty 2.800.956zł zmniejsza się do kwoty 2.788.456 zł .
4) W § 2 ust.2 lit. b
    Wydatki majątkowe w wysokości 6.399.161 zł zmniejsza  się do kwoty 4.733.162 zł .
w tym :
    - Wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE z kwoty 915.337 zł
      zmniejsza się do kwoty 364.500 zł .
5)  W § 2 ust.5
     Deficyt budżetowy z kwoty 2.210.605 zł zmniejsza się do kwoty 1.600.000 zł.
     Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest zaciągnięta pożyczka długoterminowa z WFOŚ i
     GW w kwocie 1.600.000 zł .
6) W § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie :
   Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów 
   określających źródło przychodu i rozchodu oraz ich wysokości , które zestawione są w
   załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 2

1. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1,2,4,5,6,8 do uchwały Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

2. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2005 rok,  o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

5. Dochody i wydatki samodzielnej jednostki budżetowej obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
    Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVII/39/2005 (37kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (65kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (56kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (68kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (57kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (255kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 stycznia 2006, 10:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2900