Uchwała nr XXI/133/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 poz. 2244), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1002), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P z 2020 r., poz. 673)

Uchwała nr XXI/133/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 poz. 2244), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1002), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P z 2020 r., poz. 673)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             850 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                     1400 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton         1650 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
-o liczbie osi – dwie                         2000 zł
-o liczbie osi – trzy             2000 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej             2000 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie             2000zł
-o liczbie osi – trzy             2000 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                         2200 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie             2200 zł
- o liczbie osi – trzy             2100 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                                      2200 zł

3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
-o liczbie osi – dwie                         2000 zł
-o liczbie  osi – trzy                         2000 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej             2200 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie             2200 zł
-o liczbie osi – trzy                           2200 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                           2200 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie               2200 zł
- o liczbie osi - trzy               2200 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                           2500 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton               2000 zł
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton               2000 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton               2000 zł 
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                           2200 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej               2200 zł 
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                           2200 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej               2200 zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                           2100 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                 2200 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                           2200 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                 2200 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                             2200 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                 2200 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                               2200 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                   2600 zł 

7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton                 1680 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                               2000 zł
-o liczbie osi – dwie                   2000 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                     2000 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                 2000 zł
-o liczbie osi – dwie                                 2000 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                     2000 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi – jedna                       2200 zł 
-o liczbie osi – dwie                                   1800 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej                       1800 zł

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                   2000 zł
-o liczbie osi – dwie                       2000 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       2000 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                   2000 zł
-o liczbie osi – dwie                                   2000 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       2000 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna                       2100 zł
-o liczbie osi – dwie                                   2100 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       2100 zł

10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca                     2050 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca                     2200 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


___
Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw finansów.
Zaproponowane wysokości stawek nie przekraczają wartości ustawowych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 673).

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2020, 09:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336