string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/136/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057)

Uchwała nr XXI/136/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057)


uchwala się, co następuje:

§1.  Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Rogowo;
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Rogowo;
3) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Rogowo;
4) Urzędzie – rozumie się Urząd Gminy w Rogowie;
5) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
        w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

§2.1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa
         miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
     2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii przedstawicieli organizacji w zakresie
         będącym przedmiotem konsultacji.
     3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje działające na terenie Gminy Rogowo,
         których działalność statutowa dotyczy dziedziny, w której podejmowane są konsultacje.

§3. Projekt uchwały przygotowany przez Wójta konsultuje się z uprawnionymi organizacjami
przed jego skierowaniem do Rady, a projekt uchwały składany przez innego wnioskodawcę
po jego przekazaniu do Rady.

§4. Konsultacje przeprowadza Wójt.

§5.1.   Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na wyrażeniu opinii przez organizacje poprzez przekazanie ich uwag do projektów uchwał lub propozycji zmian do projektu uchwały.
     2. Formy konsultacji są następujące:
           1) konsultacje pisemne - polegają na przekazaniu, wypełnionego przez osobę uprawnioną lub
                osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, formularza konsultacji zawierającego
                opinię do projektu;
           2) spotkanie konsultacyjne - podczas którego upoważnieni przedstawiciele organizacji wyrażają
                 swe opinie. 
     3. W ramach konsultacji pisemnych projekt uchwały i formularz konsultacji udostępnia się w
         Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz poprzez wyłożenie w Urzędzie.
     4.  Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół zawierający zgłoszone uwagi.
     5. W spotkaniach konsultacyjnych biorą udział osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
         na zewnątrz.

§6.1. Zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
      2.   Zarządzenie zawiera:
          1) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
          2) przedmiot konsultacji;
          3) formę konsultacji;
          4) treść projektu uchwały wraz z jego uzasadnieniem oraz załączonymi dokumentami albo
                 wskazanie miejsca ich publikacji, w tym wskazanie miejsca ich wyłożenia;
          5) termin, do którego organizacje mogą przedstawiać swoje opinie na piśmie lub termin i
                 miejsce spotkania konsultacyjnego;
          6) formularz konsultacji projektu, w tym informację o miejscu, z którego można go pobrać oraz
                 informację o sposobie przekazania wypełnionego formularza - w przypadku konsultacji
                 pisemnych;
          7) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
      3. Termin do przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia
          konsultacji.
      4. Spotkanie konsultacyjne przeprowadza się nie wcześniej niż siódmego dnia po ogłoszeniu 
          rozpoczęcia konsultacji.

§7. Przed rozpoczęciem konsultacji przeprowadza się akcję informacyjną w celu poinformowania jak największej liczby organizacji o zamiarze przeprowadzenia konsultacji.

§8. 1. W przypadku wyrażenia opinii do projektu sporządza się ich zestawienie, poddaje się je analizie oraz rekomenduje Radzie ich przyjęcie lub odrzucenie.
        2. Organizacje, które wyraziły opinię do projektu, informuje się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, wraz z uzasadnieniem.

§9. 1. Z konsultacji, w terminie 30 dni od ich zakończenia, sporządza się sprawozdanie zawierające:
         1) informację o liczbie organizacji biorących udział w konsultacjach;
         2) wykaz zgłoszonych uwag lub propozycji zmian;
         3) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag lub propozycji zmian.
      2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się Radzie i ogłasza się na stronie
          internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
          Gminy oraz przesyła się na adres poczty elektronicznej organizacji.

§10.1. Wynik przeprowadzonych konsultacji ma charakter opinii i nie jest wiążący dla organów Gminy.
       2. Konsultacje uważa się za dokonane bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§12. 1. Traci moc uchwała nr  XXVI/36/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 4529).
2. Traci moc uchwała nr XX/123/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 5178 z dnia 2 listopada 2020 r.).
§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386