string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XX/126/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 22 października 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego PininoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293, 471, 1086)

Uchwała nr XX/126/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pinino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293, 471, 1086)


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pinino.
2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
         Urszula Czerska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (646kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:38:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374