Uchwała nr XX/127/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 22 października 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Charszewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz.293, 471, 1086)

Uchwała nr XX/127/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Charszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz.293, 471, 1086)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Charszewo.
2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
    Urszula Czerska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (761kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279