string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XX/129/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 22 października 2020w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnegoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 13. ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 17, poz.278 )

Uchwała nr XX/129/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2020


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 13. ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 17, poz.278 )


Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:
§ 1
Korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym      do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu Gminnym w Rogowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie jest bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
§ 2
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu Gminnym w Rogowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą  godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3
1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 2 za dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w Przedszkolu Gminnym w Rogowie wchodzącym w skład   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie.
2. Zwalnia się częściowo ( w 50 %) z opłaty określonej w § 2 drugie i każde kolejne dziecko     z rodziny w Przedszkolu Gminnym w Rogowie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie.
§ 4
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
         Urszula Czerska

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17, poz. 278) rada gminy określa wysokość opłaty               za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu publicznym. Opłata obejmuje uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Maksymalna opłata wynosi 1 zł     za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Ustawa daje również radzie gminy możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z wyżej wymienionej opłaty. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398