string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/17/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 12 grudnia 2002zmieniająca uchwałę Nr.XXVI/29/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.LJ.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 124 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 155 , poz.1014 z 1998 roku z późn. zmianami)

Uchwała nr II/17/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 12 grudnia 2002


zmieniająca uchwałę Nr.XXVI/29/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.LJ.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 124 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 155 , poz.1014 z 1998 roku z późn. zmianami)


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

I.        W uchwale Nr XXVI/29/2001 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok, zmienionej uchwałami :
-          Nr.XXVIII/2/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2002 r.,
-          Nr.XXIX/6/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 kwietnia 2002 r.,
-          Nr.XXX/13/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2002 r.,
-          Nr.8/2002 zarządu Gminy w Rogowie z dnia 6 sierpnia 2002 r.,
-          Nr.XXXI/15/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 września 2002 r.
-          Nr.XXXII/16/2002 r.Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 października 2002 r.
-          Nr. 11/2002 r. Zarządu Gminy w Rogowie z dnia 12 listopada 2002 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
§ 1 otrzymuje brzmienie

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 7.048.588 zł w tym :
 
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami na kwotę 651.911 zł,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na kwotę 52.300 zł.
subwencja ogólna w kwocie 4.356.271 zł. z tego :
część podstawowa w kwocie 1.307.430 zł
część oświatowa w kwocie 2.808.099 zł
część rekompensująca w kwocie 240.742 zł
 
§ 2 otrzymuje brzmienie :

§ 2

1.         Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 7.126.951 zł, w tym :
-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
            zadań zleconych ustawami na kwotę 651.911 zł
-          wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
            problemów alkoholowych na kwotę 52.300 zł.
 
2.         W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 5.535.437 , w tym na :
-          wynagrodzenia w kwocie 2.470.672 zł (§ 4010,4040,4100)
-          pochodne od wynagrodzeń w kwocie 575.904 zł ( § 4110,4120 )
-          dotacje z budżetu w kwocie 1.500 zł
b ) wydatki majątkowe w kwocie 1.591.514 zł.

3.         W budżecie tworzy się :
a) rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł
 
4.         Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 78.363 zł są przychody pochodzące z :
-          nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 78.363 zł.

§3

I.          W załączniku Nr. 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1.
do niniejszej uchwały .
II.        W załączniku Nr.3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr.2
do niniejszej uchwały.
III.       W załączniku Nr.7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr.3 do niniejszej
uchwały .
IV.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania Uchwała nr II/17/2002 (37kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (63kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (41kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 września 2005, 14:17:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3599