string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXV/28/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2005zbycia nieruchomości mienia komunalnegoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Uchwała nr XXV/28/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2005


zbycia nieruchomości mienia komunalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ppkt. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /


R a d a     G m i n y     p o s t a n a w i a :

 

                                                                                  §  1

 

1.  P r z e z n a c z y ć      do sprzedaży nieruchomość zabudowaną mienia komunalnego położoną w Nadrożu oznaczoną działkami:

            - dz. Nr 69/3      o pow.  0,0972 ha 

- dz. Nr 69/4      o pow.  0,0905 ha 

dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie – Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW 18344

                                                                                    §  2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rogowo.

                                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXV/28/2005 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 września 2005, 09:16:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3666