string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/68/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art.41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019r, poz. 852 )

Uchwała nr XIII/68/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art.41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019r, poz. 852 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się preliminarz wydatków Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Program (308kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 15:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599