string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/23/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 grudnia 2002w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa.Na podstawie art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm./

Uchwała nr III/23/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 grudnia 2002


w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa.

Na podstawie art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm./


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1

Zarządza się wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

§2

1. Wybory przeprowadzone zostaną w terminie od 15 stycznia 2003 roku do 30 kwietnia 2003 roku.
2.Miejsce, godzinę i dzień wyborów ustali Wójt Gminy Rogowo w uzgodnieniu
z sołtysami.
3.Ogłoszenia o planowanych wyborach do organów samorządowych sołectwa zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach do dnia 15 stycznia 2003 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr III/23/2002 (18kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 lutego 2005, 09:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3612