Uchwała nr XIX/35/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15 poz.148 z poźn. zm .)

Uchwała nr XIX/35/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15 poz.148 z poźn. zm .)


Rada Gminy
uchwala , co następuje :

§ 1

1. Ustala się załącznik nr.1 do niniejszej uchwały :
   1. wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Rogowo , które w 2004 r. nie wygasają       z upływem roku budżetowego ,
     2.  ostateczne terminy dokonania wydatków , o których mowa w pkt.1
2.Ustala się plan finansowy wydatków , o których mowa w ust. 1 pkt.1 określony                
w załączniku Nr. 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na wydatki w wykazie gromadzone będą na subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Rogowo .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania Uchwała nr XIX/35/2004 (27kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (23kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 stycznia 2005, 09:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2876