string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVII/48/17Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232).

Uchwała nr XXVII/48/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVIII/1/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2017-2028 zmieniona: Zarządzeniem Nr 16/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą                 Nr XXII/20/176 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 30/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2017 r. 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (4765kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (764kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 12:02:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 12:34:36)
Zmieniono: poprawiono nazwę plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725