string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXVI/44/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Uchwała nr XXVI/44/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)


uchwala się, co następuje:

 § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

 § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany. 
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 § 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w niniejszej uchwale. 
§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób zmieszany: 
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 11,00 zł miesięcznie, 
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 15,00 zł miesięcznie, 
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości
    23,00 zł miesięcznie, 
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 27,00 zł miesięcznie, 
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 34,00 zł miesięcznie, 
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 46,00 zł miesięcznie, 
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 100,00 zł miesięcznie, 
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 209,00 zł miesięcznie 
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą miesięczną
    stawkę opłaty za pojemnik: 
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 8,00 zł miesięcznie, 
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 12,00 zł miesięcznie, 
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości
    17,00 zł miesięcznie, 
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 21,00 zł miesięcznie, 
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 26,00 zł miesięcznie, 
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 36,00 zł miesięcznie, 
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 75,00 zł miesięcznie, 
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 164,00 zł miesięcznie, 

§ 5. 1. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 150,00 zł od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2.  Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 200,00 zł od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016.2725)

§  7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
       i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
  
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 11:25:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629