Uchwała nr XXVI/43/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017, poz. 1875 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. z 2017 poz.958 )

Uchwała nr XXVI/43/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017, poz. 1875 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. z 2017 poz.958 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. z 2017r. poz.958 )  z  kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 39,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

                       Przewodniczący Rady Gminy
                              Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480