Uchwała nr XXVI/41/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) , obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r ( M.P. z 2017r. poz. 800 )

Uchwała nr XXVI/41/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) , obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r ( M.P. z 2017r. poz. 800 )


uchwala się, co następuje: 
     
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo : 
   1) od gruntów: 
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
         w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m²  powierzchni,
     b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
         zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
         przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 
     d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9
         października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U.poz.1777) i położonych na terenach, dla których
         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
         mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
         rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
         okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –
         3,04 zł od 1 m2 powierzchni

   2) od budynków lub ich części: 
     a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
         części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m²  powierzchni
         użytkowej,
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
         siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
     d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
         leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni
         użytkowej,
     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
         przez organizacje pożytku publicznego  - 3,70  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem 
         letniskowych, dla których stawka wynosi 7,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
       wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:21:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547