Uchwała nr XXVI/36/17Rady Gminy Rogowoz dnia 17 listopada 2017w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieNa podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 573,poz.1909) oraz art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 )

Uchwała nr XXVI/36/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 573,poz.1909) oraz art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 )


uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
§ 2. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 prowadzone będą z inicjatywy Wójta Gminy Rogowo.
2. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1, prowadzące na terenie  Gminy Rogowo działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi publikuje się minimum 7
    dni przed terminem ich rozpoczęcia:
          1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
          2) na stronie internetowej  Gminy Rogowo;
          3) na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy  w Rogowie .
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być także zamieszczone w prasie lokalnej.
5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:
          1) cel konsultacji;
          2) przedmiot konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego;
          3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
          4) formy konsultacji.
6. Ponadto ogłoszenie może zawierać:
          1) formularz konsultacyjny projektu aktu prawa miejscowego lub informacje o miejscu ,
              z którego można pobrać formularz ;
          2) adres , na który należy dostarczyć formularz.
7. Konsultacje prowadzone będą w poniższych formach:
          1) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie;
          2) zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
8. Termin wyrażenia opinii w sprawie konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego nie może
    być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. Opinia może zawierać
    propozycje zmian projektowych zapisów uchwał, wnioski w zakresie nowych rozwiązań prawnych.
§ 3.  Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczane są:
          1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
          2) na stronie internetowej Urzędu  Gminy Rogowo;
          3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
              konsultacji.
§ 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w § 2 ust. 8 oznacza rezygnację z prawa do jej
       wyrażenia.
§ 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy.
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli
       zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
       Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2017, 09:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498