Uchwała nr XIX/5/2017Rady Gminy Rogowoz dnia 10 lutego 2017w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2015r, poz. 139, poz. 1893, z 2016r, poz.1250 )

Uchwała nr XIX/5/2017
Rady Gminy Rogowo
z dnia 10 lutego 2017


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2015r, poz. 139, poz. 1893, z 2016r, poz.1250 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Na okres od 1 kwietnia 2017r.  do 31 marca 2018r.  zatwierdza się taryfę  za  zbiorowe 
      zaopatrzenie w wodę w wysokości  2,20  zł  za 1 metr sześcienny plus  podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lutego 2017, 10:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455