Uchwała nr XVI/17/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 17 września 2004w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.z 1993 r. Nr 94 poz.431 z późn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002 r. z późn. zmianami ) oraz art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.).

Uchwała nr XVI/17/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 17 września 2004


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.z 1993 r. Nr 94 poz.431 z późn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002 r. z późn. zmianami ) oraz art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.).


Rada  Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa .

§ 2. Za inkasentów wyznacza się sołtysów .W przypadku losowym inkasentem zostaje członek rady sołeckiej .

§ 3. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 uchwały inkasenci otrzymają wynagrodzenie
       w formie ryczałtowej . Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się , że inkasenci zobowiązani są do wpłacania i rozliczania się z zainkasowanych wpłat w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy w następnym dniu roboczym po ustawowym terminie płatności podatków .

§ 5. Traci moc uchwała Nr 15/91 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 1991 r w sprawie poboru w drodze inkasa  łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw .

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/11/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 czerwca 2004 r
        w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
        wynagrodzenia za inkaso .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
       Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie
                                                                                              Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVI/17/2004 (37kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 września 2004, 09:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4167