string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XV/51/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 7 listopada 2016w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r, .poz. 716, poz. 1579)

Uchwała nr XV/51/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 listopada 2016


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r, .poz. 716, poz. 1579)


uchwala się co następuje:
     § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
             1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie ochrony
                 przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
             2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności
                 kulturalnej, sportu oraz pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
                 działalności gospodarczej.
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
      § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
            Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2016, 12:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040