Uchwała nr XIII/41/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 sierpnia 2016w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016, poz. 930)

Uchwała nr XIII/41/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 sierpnia 2016


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016, poz. 930)


Rada Gminy Rogowo uchwala ,co następuje :

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie
       dożywiania” na lata 2016-2020 , który stanowi załącznik do uchwały .

§2. Traci moc Uchwała Nr XII/34/16  Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie
       ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy
       w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020

§3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Rogowo .

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik (264kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (25 października 2016, 09:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535