Uchwała nr XII/35/2016Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2016w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)

Uchwała nr XII/35/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XI/19/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2043).

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 12:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377