string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VII/18/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 14 października 2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km 1+500 do km 8+359; etap 2 na odcinku Rogowo – Sosnowo od km 3+712 do km 8+359”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532)

Uchwała nr VII/18/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 października 2015


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km 1+500 do km 8+359; etap 2 na odcinku Rogowo – Sosnowo od km 3+712 do km 8+359”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532)


Rada uchwala, co następuje:


§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z
       przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary
       Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km
       1+500 do km 8+359; etap 2 na odcinku Rogowo – Sosnowo od km 3+712 do km
       8+359”.
§  2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
       środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2016 w wysokości do 252.178,00 zł (słownie:
       dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).      
§  3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
       rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem 
       Rypińskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2016, 08:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721