string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/24/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 7 grudnia 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40, z 2015r. poz. 1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M.P. z 2015 poz.1025 )

Uchwała nr VIII/24/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40, z 2015r. poz. 1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M.P. z 2015 poz.1025 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M.P. z 2015r. poz.1025 )  z  kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 39,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 08:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730