string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VI/13/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 12 sierpnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 11/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2015 r.

Uchwała nr VI/13/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr IV/1/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 11/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/6/15 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 35/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2015 r.


wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1
 Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 16.816.747,53 zł zwiększa się do kwoty
 17.228.331,53 zł, z tego:
   1) dochody bieżące z kwoty 15.721.069,53 zł zwiększa się do kwoty 15.859.528,53 zł,
   2) dochody majątkowe z kwoty 1.095.678 zwiększa się do kwoty 1.368.803 zł 
       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 ustawami z kwoty 2.162.712,56 zł zwiększa się do kwoty 2.187.007,56 zł 
 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
 Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 17.608.517,53 zł zwiększa się do kwoty
 18.640.101,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
 Wydatki bieżące w wysokości 14.493.918,53 zł zwiększa się do kwoty 14.599.902,53 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
 Wydatki majątkowe w wysokości 3.114.599 zł zwiększa się  do kwoty 4.040.199 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 ustawami  z kwoty 2.162.712,56 zł zwiększa się do kwoty 2.187.007,56 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7)W § 2 ust. 4
 Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8) W § 2 ust. 5 pkt 1i 2
     1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
     2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9)W § 3 ust. 1
 Deficyt budżetu w kwocie 1.411.770 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1.    wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
          gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
          791.770 zł.
   2.    przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 620.000 zł
10) W § 3 ust. 2
 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.859.205 zł i łączną kwotę planowanych
 rozchodów 447.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
11) W § 6
 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
 wartościowych na :
    1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
         1.000.000 zł,
    2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 620.000 zł
12) W § 7
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
    1)  na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
         określone w załączniku Nr 4.
13) W § 8
       Upoważnia się Wójta Gminy do:
    1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
       a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
       b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 620.000 zł.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki     
     Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7,  do uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014
     roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
     Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (195kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (180kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (138kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 cd.. (136kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (169kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (143kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (120kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (120kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 cd... (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2015, 09:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804