string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr V/11/2015Rady Gminy Rogowoz dnia 27 maja 2015w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 937, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)

Uchwała nr V/11/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2015


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 937, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Po  zapoznaniu się ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Rogowo za
      2014 r., sprawozdaniem finansowym, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym
      udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
      przez Wójta sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok oraz opinią
      Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji
      Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium  oraz po dyskusji Rada Gminy Rogowo   w głosowaniu
      jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Wójtowi
      Gminy Rogowo Pani Barbarze Nowakowskiej za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2015, 13:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838