Uchwała nr III/17/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Uchwała nr III/17/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)


Rada Gminy postanawia:

§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
1.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XXVI/59/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021 zmieniona: Uchwałą Nr XXIX/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13.06.2014 r., Zarządzeniem Nr 50/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30.09.2014r.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2015 r.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (3762kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (601kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 14:45:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 919