string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/21/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zm. z 2013 r. poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie,

Uchwała nr III/21/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zm. z 2013 r. poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie,


uchwala się, co następuje:


§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/5/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 1474), wprowadza się zmiany w następującym zakresie:

1) w § 11:

  a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
 „1) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na miesiąc;”  

  b) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
 „2) odpady ulegające biodegradacji:
  a)    w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
  b)    w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc;”

  c)    pkt 12) otrzymuje brzmienie:
 „12) odpady z pojemników (koszy) ulicznych – nie rzadziej niż raz na miesiąc.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 11:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049