string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/24/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072/

Uchwała nr III/24/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072/


u c h w a l a  się , co następuje:


       § 1.  W y r a ż a     s i ę      zgodę  Wójtowi Gminy  na nieodpłatne przejęcie na  rzecz  Gminy  Rogowo  nieruchomości stanowiącej drogę gruntową wykorzystywaną przez kilku użytkowników jako drogę dojazdową do własnych nieruchomości,  położonej w obrębie  ewidencyjnym  Rojewo  zapisanej w KW 9061  na rzecz  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , oznaczonej  działką  Nr 632/6   o pow. 0,0973  ha .
                                                          
      § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Rogowo do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu nieodpłatnego przejęcia  na własność  Gminy nieruchomości , o której  mowa w § 1 niniejszej uchwały.
                                                                 
               
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 10:19:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213