string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXIV/50/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 29 października 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, zm. z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228, poz. 888)

Uchwała nr XXIV/50/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 października 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, zm. z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228, poz. 888)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/9/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
   
§ 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„Właściciele nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą gotówką poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy w Rogowie, przelewem na rachunek bankowy: Gmina Rogowo nr 13 2030 0045 1110 0000 0221 1180 w BGŻ S.A. o /Rypin oraz u sołtysa w formie inkasa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (26 listopada 2013, 08:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1879