Uchwała nr XVIII/39/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,Nr 149, poz. 887, z 2012r, poz. 567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r ( M.P. poz. 587)

Uchwała nr XVIII/39/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 listopada 2012


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,Nr 149, poz. 887, z 2012r, poz. 567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r ( M.P. poz. 587)


uchwala się, co następuje:
     § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo :

1)    od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   
       sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m²  powierzchni,
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od
       1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym :
       - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
         organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
       - związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
       - pozostałych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
    
2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
       lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18 zł od 1 m² 
       powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
       materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
       leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2
       powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym :
       - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
         organizacje pożytku publicznego  - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
       - letniskowych – 7,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
       - pozostałych – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/39/2012 (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2012, 14:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2293